Zasady współpracy


Uwzględniając potrzeby Klienta, jego strukturę organizacyjną oraz specyfikę danej sprawy proponujemy następujące modele współpracy:

Zlecenie jednorazowe – przygotowanie i prowadzenie określonej sprawy w imieniu Klienta na etapie przedsądowym (w tym negocjacje z drugą stroną), w postępowaniu sądowym, przed organami administracji publicznej lub organami podatkowymi oraz innymi instytucjami państwowymi.

Współpraca doraźna – polegająca na wykonywaniu czynności w ramach każdorazowych zleceń realizowanych na podstawie indywidualnie skonstruowanej ramowej umowy współpracy.

Współpraca stała – polegająca na pełnej obsłudze prawnej w pełnym zakresie danego podmiotu lub określonym zakresie.

Wynagrodzenie


Naszym Klientom proponujemy różnorodne, dostosowane do ich wymagań, możliwości i potrzeb systemy rozliczeń za świadczone przez nas usługi prawne:

Stawka godzinowa – wysokość wynagrodzenia ustalamy wspólnie z Klientem w zależności od czasu poświęconego na realizację zlecenia i stopnia trudności sprawy. System ten jest stosowany tak przy świadczeniu usług stałej obsługi prawnej oraz w sytuacjach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu i pracochłonności niezbędnych dla wykonania zlecenia prac. Korzyścią takiego systemu jest zapłata przez Klienta wyłącznie za efektywny czas pracy Kancelarii i otrzymywanie jasnego i przejrzystego rozliczenia.

Ryczałt miesięczny – zindywidualizowana oferta dostosowana do potrzeb klienta. Wysokość wynagrodzenia ustalamy wspólnie z Klientem w oparciu o charakter, ilość i specyfikę prowadzonych spraw. Wraz z Klientem ustalone zostaje zapotrzebowanie na usługi prawne wraz z określoną stałą stawką miesięcznego wynagrodzenia Kancelarii w oparciu o zakres i specyfikacje zadań.

Wynagrodzenie z premią za sukces (success fee) – stosowane w szczególności w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia oraz windykacyjnych. W takim przypadku elementem wynagrodzenia jest premia za pomyślny dla klienta wynik sprawy.

Wynagrodzenie za prowadzenie indywidualnych spraw – w tym przypadku ustalona zostaje indywidualnie z Klientem konkretna kwota wynagrodzenia za realizację zlecenia z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.


W przypadku świadczenia usług zastępstwa procesowego możliwe jest uzgodnienie wynagrodzenia już na poziomie stawek minimalnych wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.
Wynagrodzenie ustalane jest jako jedyne wynagrodzenie za zleconą sprawę, bądź występuje jako dodatek do jednej z powyższych form rozliczenia, które mają wtedy niższy wymiar podstawowy. Ten typ ustalenia wynagrodzenia jest zazwyczaj stosowany w bardzo skomplikowanych i długotrwałych sprawach, w których klienci nie są w stanie od razu ponieść wszystkich kosztów prowadzenia sprawy, np. w sprawach odszkodowawczych.
W zależności od wysokości ustalonego wynagrodzenia, po indywidualnych ustaleniach z Klientem, dopuszczamy możliwość rozłożenia płatności wynagrodzenia na raty.

Kontakt z nami: